Skoči na vsebino

Pravilniki

Pravila Planinskega društva Domžale.

Pravila PDD smo v letu 2021 uskladili in prilagodili spremembam, ki jih je društvo skozi leta uvedlo v svoje delovanje. Potrjena so na Zboru članov, ki je bil 27. maja 2021.

Pravila planinskega društva Domžale od 2008 do 2013.

Pravila PDD od 2013 do 2021.

 

Pravila PDD od 2021 naprej.

Vsebinske dopolnitve Pravil v 2021

Na novo je opredeljena doba veljavnosti članstva v tekočem letu in januarju naslednje leto. Le ta je poenotena z vodenjem članarine v evidenci PZS.

Dodana ​je ​opredelitev, da ima Planinsko društvo Domžale status nevladne organizacije (NVO), ki deluje v javnem interesu na področju športa in na področju varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.​ ​Zapisane so naloge Enote za reševanje iz višin in ruševin.

Veljavnost, spremembe in dopolnitve programskih vodil sprejema Zbor članov in so samostojen dokument.

Seje organov društva se lahko vodijo v živo, v elektronski obliki konference ali v obliki dopisnih sej preko elektronskih kanalov. Če je le mogoče, se seje izvajajo v živo.

Upravni odbor sprejema ​p​ravilnik o pogodbenem sodelovanju in potrjuje pogodbene sodelavce​.​ Vrsta pogodbenih razmerij in naloge, ki jih opravljajo pogodbeni sodelavci, so določene s Pravilnikom o pogodbenem sodelovanju.

Dodana je navedba, da ​d​ruštvo opravlja neprofitno dejavnost, ki ni usmerjena v ustvarjanje presežkov prihodkov nad odhodki. Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

​Navedeno je, da ima društvo v poslovnem registru Slovenije (Ajpes) izbrano glavno dejavnost s številko klasifikacije 93.120 in nazivom klasifikacije Dejavnost športnih klubov.

Izločena, črtana je pravica do nadomestila materialnih stroškov obrabe lastne osebne, zaščitne in tehnične gorniške opreme, stroške priprave gradiv in predavanj, organizacijske stroške in stroške priprave in izvedbe sej, telefonske stroške, stroške pregledovanja nalog, testov in izpitov ter stroške različnih oblik zavarovanj

Opredeljeno je, da ​društvo obvešča javnosti o svojem delu prek spletnih strani, socialnih omrežij, tiskovin, prek sredstev javnega obveščanja, prek elektronske pošte ter preko drugih kanalov.