Alpinistični odsek

Veliki Klek

Alpinizem vključuje in prepleta plezanje, hojo in smučanje v gorskem svetu, zlasti v stenah in po brezpotjih.

Alpinistični odsek je postal samostojen leta 1975, prej so bili alpinisti člani alpinističnega odseka Planinskega društva Kamnik. Alpinistični odsek sodeluje s Komisijo za alpinizem Planinske zveze Slovenije.

Vrhunski športniki AO Domžale: Janez Jeglič – Johan, Silvo Karo.

Program dela AO Domžale v letu 2017

Tin Pelc
Janez Kosirnik
V alpinističnem odseku je trenutno 40 članov.

AI – alpinistični inštruktor, A – alpinist, SPA – starejši pripravnik za alpinista, MPA – mlajši pripravnik za alpinista, T – tečajnik AŠ, IŠP – inštruktor športnega plezanja

Priimek Ime Status
Bečan Primož A
Benkovič Rok A
Cerar Dušan A
Cerar Janez AI
Cerar Tadeja MPA
Cerar Tanja A
Čelesnik Andrej MPA
Grošelj Boštjan MPA
Grošelj Sandra MPA
Hrast Jaka MPA
Ipavec Aleš MPA
Janžekovič Aleš AI
Janžekovič Mojca IŠP
Jemec Matjaž MPA
Kališnik Meta A
Kališnik Rok A
Karo Silvo A
Klemenc Miran MPA
Klopčič Ana MPA
Koncilja Rok MPA
Kosirnik Janez A
Krašovec Lado SPA
Kurnik Gregor MPA
Maleš Francka MPA
Maleš Vinko SPA
Močnik Jan MPA
Muhič Niko SPA
Muhič Vojska Bojana MPA
Novak Rok MPA
Ogorevc Matej SPA
Okršlar Matija MPA
Pečjak Andrej A
Pečjak Jasna A
Pečjak Julija MPA
Pečjak Maja MPA
Pelc Tin SPA
Pezdirc Jure MPA
Polanič Darko MPA
Stuchly Andrej AI
Svetlin Roman MPA
Šimenc Leon MPA
Štupar Robert AI
Šuštar Maja IŠP
Trojer Andrej SPA
Trošt Gregor MPA
Uršič Jošt MPA
Zupanc Iztok MPA
Žgavec Barbara MPA

 

Se sestaja občasno ob četrtkih od 20. do 21. ure v društvenih prostorih.

Alpinistična šola

Namenjena je vsem, ki želite v dobri družbi spoznati gorski svet izven markiranih poti v vseh letnih časih.

Na predavanjih in praktičnih prikazih se boste seznanili z letnim in zimskim plezanjem, vrvno tehniko, orientacijo, skratka vsem, kar je potrebno za varno osvajanje smeri in vrhov.

Šola bo trajala od oktobra 2017 do aprila 2018.

Vodja šole je alpinistični inštruktor Janez Kosirnik, srečanja bodo obogatili izkušeni alpinisti in predavatelji.

Vabljeni na uvodni sestanek in prestavitev, ki bo v ponedeljek, 9. oktobra 2017, ob 18. uri v prostorih  Planinskega društva Domžale, Kopališka 4 (pri bazenu).

Več informacij na na tel.: 040 995 500 ali na aodomzale[afna]gmail.com.

Program 2017 – rokovnik alpinistične šole:

datum vsebina
9.10 vpis alpinistične šole 2017/2018
oktober 2017 – april 2018 predavanja in praktično delo alpinistične šole

Tekmovalno ledno plezanje

Slovenski pokal v lednem plezanju je organizacija več tekem odprtega tipa, ki so lahko težavnostne, boulder ali hitrostne in se odvijajo na različnih tekmovališčih po Sloveniji. Na tekmah Slovenskega pokala se v svoji kategoriji pomerijo tekmovalci in tekmovalke starejši od 16 let. Mlajši lahko (ob privolitvi staršev) tekmujejo v mladinski konkurenci, ki ne šteje za Slovenski pokal.

Prvenstveni vzponi

V tridesetletnem obstoju alpinističnega odseka se je nabralo lepo število prvenstvenih vzponov v domačih in tujih gorah. V kronološkem pregledu objavljamo prvenstvene smeri, ki nosijo v imenu besedno zvezo Domžale.

 

 

Sprejet nov Načrt upravljanja TNP za obdobje 2016 – 2025

objavljeno ob 18. Maj 2016 v Alpinistični odsek, Mladinski odsek, Športno plezalni odsek, Varstvo gorske narave, Vodniški odsek | ni koment.

Sprejet nov Načrt upravljanja TNP za obdobje 2016 – 2025

Programski dokument za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot zavarovanega območja je namenjen tako javnemu zavodu Triglavski narodni park kakor tudi deležnikom in uporabnikom prostora, ki se jih zavezuje k uresničevanju ciljev in namenov narodnega parka. Vlada Republike Slovenije je na 86. redni seji dne 5. 5. 2016 sprejela Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025, ki določa cilje in naloge za upravljanje narodnega parka za obdobje desetih let. Načrt upravljanja določa dolgoročne in operativne cilje, naloge ter predvidene aktivnosti za področja ohranjanja narave in naravnih virov, ohranjanja kulturne dediščine in kulturne krajine, ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja, obiskovanja in doživljanja ter skupnih podpornih aktivnosti za učinkovito izvajanje vseh področij. Dolgoročni cilj na področju ohranjanja narave in naravnih virov je prednostno ohranjanje ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot ter pestrosti habitatov, živalskih in rastlinskih vrst na območjih divjine in krajinske pestrosti. Za doseganje zastavljenih ciljev so predvideni ukrepi, ki bodo prispevali k vzpostavitvi kakovostnega monitoringa prostoživečih vrst in habitatnih tipov, ohranjanja naravnih vrednot, travišč, sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ohranjanja dobrega stanja voda, prepuščanja barij naravnim procesom, ohranjanja jam, melišč in skalovij ter ohranjanja območij Natura 2000 zunaj narodnega parka. Z načrtom upravljanja so načrtovani ukrepi na področju ozaveščanja o kulturni dediščini, ohranjanja nepremične kulturne dediščine in kulturne krajine, ohranjanja premične in žive kulturne dediščine. Za ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj je pomembno, da se tudi v narodnem parku zagotovijo ustrezne bivalne, socialne in gospodarske razmere. Razvoj je pogojen s prepoznavanjem in izkoriščanjem primerjalnih prednosti narodnega parka, tako za bivanje, kakor za zaposlovanje lokalnih prebivalcev. V ospredju je trajnostna raba naravnih virov ter urejena infrastruktura in javne storitve, ki bodo olajšale življenje in delo, hkrati pa prispevale k ohranitvi poseljenosti. Načrtovani so ukrepi, ki bodo prispevali k zagotavljanju ohranjanja kmetijstva in podeželja, razvoju zelenega turizma, podjetništva in spodbudam za zaposlovanje, boljši dostopnosti javnih služb, urejeni prometni, komunalni in telekomunikacijski infrastrukturi ter k trajnostni mobilnosti, prav tako pa h krepitvi trajnostnega razvojnega načrtovanja. Na področju obiskovanja in doživljanja se bo zagotavljalo ustrezno urejeno in vzdrževano infrastrukturo in podporno okolje. Za uresničevanje zastavljenih ciljev bosta nadgrajeni mreža informacijskih točk in parkovna infrastruktura, prednostno se bodo izvajale naloge upravljanja obiskovanja, okrepile pa se bodo tudi aktivnosti na področju informiranja, ozaveščanja in kakovostnega vodenja obiskovalcev. Za uspešno delo upravljavca narodnega parka je izjemnega pomena aktivno sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami. Javni zavod Triglavski narodni park je v postopku priprave načrta upravljanja od februarja 2011 posvetil veliko pozornosti vključevanju strokovne in zainteresirane javnosti s pripravo forumov, delavnic, na katerih so poleg služb JZ TNP sodelovale strokovne ustanove, ministrstva, parkovne lokalne skupnosti, nevladne organizacije ter lokalno prebivalstvo, strokovna in druga zainteresirana javnost. Javni zavod Triglavski narodni park je vsebine načrta upravljanja že vključil v program dela za leto 2016.   Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 (3 MB)   Kaj pomeni Načrt upravljanja za obiskovalce gorskega sveta?   Planinstvo Planinstvo ostaja tudi v prihodnosti pomembna prostočasna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno-reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo v narodnem parku. Ob vse večji obremenitvi gorskega sveta bo treba dejavno slediti etičnim načelom glede odgovornosti do okolja in procesom vzdržnega razvoja alpskega prostora ter z ustrezno planinsko infrastrukturo, izobraževanjem in ozaveščanjem skrbeti za večjo varnost obiskovalcev gora. Splošne usmeritve: Obiskovalci se ozaveščajo o pomenu in občutljivosti visokogorskih ekosistemov ter usmerjajo v manj obremenjena in manj ranljiva območja. Obiskovalci se ozaveščajo o negativnih vplivih...

read more

Domžalski alpinisti okrepili svoje vrste

objavljeno ob 1. Maj 2016 v Alpinistični odsek | ni koment.

Domžalski alpinisti okrepili svoje vrste

Vse od oktobra se je peterica tečajnikov in par tečajnic spoznaval z alpinistično in plezalno tehniko. Številne skupne ture, paleta predavanj ter redne vaje vrvne tehnike so bile le priprave na sklepno dejanje letošnje alpinistične šole Alpinističnega odseka PD Domžale – na izpit, na katerem se je prav sleherni kandidat oz. kandidatka izkazal/a z visokim nivojem znanja.   Predmetnik alpinistične šole je obsežen in zahteven – tudi zato morajo tečajniki šolanju posvetiti kar nekaj časa. Alpinist je namreč celostni gornik, kar pomeni, da je usposobljen za gibanje v gorah prav v vseh letnih časih. Pozimi opremljen s cepini in derezami premaguje zasnežene stene, zmrznjene slapove ali pa celo kombinacijo obojega. Komur pa to ni dovolj, si lahko turo začini še z dodatkom kopnih, skalnih odsekov. Poleti oz. bolje rečeno v kopnem delu leta, pa na plezalnem pasu visijo klini, zatiči, metulji in še kakšen drug pripomoček za varno premagovanje navpičnic gora. Tem za šolo tako ne zmanjka, sploh ko dodamo še potrebna znanja o poznavanju nevarnosti, pripravi na turo, vremenu, zgodovini in razvoju alpinizma in planinstva, poznavanju gorstev, …   V preteklih sedmih mesecih se je z vsem naštetim ter še s čim drugim spoznala tudi sedmerica, sedaj že mlajših alpinističnih pripravnikov. Peterica zagnanih in plezanja željnih fantov ter par deklet se je oktobra vpisala v domžalsko alpinistično šolo. In ni jim bilo dolgčas. Ravno nasprotno.   Že na začetku »šolskega leta« so spoznali osnovo alpinizma – športno plezanje. Slednje je namreč osnova, saj je osnovni način varovanja zelo podoben, predvsem pa gre za trening plezanja, torej osnovnega načina gibanja slehernega alpinista. Čez mesec dni in po praktičnih vajah na »matični« stenci je bil zbor domžalskih tečajcev že pripravljen na resnejše plezanje večraztežajnih smeri. Nekaj več kot sto metrsko steno Staničevega vrha, južnega soseda Planjave, so premagali s pomočjo ostalih članov domžalskega alpinističnega odseka, ki so sicer tudi celo leto aktivno pomagali »ravnatelju« Janezu Kosirniku pri vodenju letošnjega usposabljanja. Tako želeno prvo srečanje z zimsko tehniko je pregnalo decembrsko »indijansko poletje,« ki so ga nato raje izkoristili za zatikanje cepinov za skalo oz. t.i. drytoolingom v Češnjici ter kasneje tudi z odkrivanjem manj znanih stez in brezpotij Domžalčanom domače Velike planine. Namesto standardnega programa zimske tehnike in preventive pred snežnimi plazovi so tako vadili orientacijske sposobnosti, zvečer pa preživeli krst na zaključku domžalskega alpinističnega odseka, na katerem so člani s ponosom krstili tudi dva novopečena alpinista (uradni naziv alpinista posameznik prejme po opravljenem obsežnem republiškem izpitu). Prve zimske radosti so spoznali šele čez slabe tri tedne, ko so se gore nad Vršičem odele v snežno preobleko. Preplezali so Pripravniško grapo v Mali Mojstrovki – kakopak! Sledilo je nato še kar nekaj zimskih aktivnosti – osnove zimske tehnike so bile predstavljene na Zelenici, slabo vreme pa je nameravan vzpon na Veliki Klek (Grossglockner) prestavilo v smeri Begunjščice. Še isti dan pa je po sestopu in okrepčilu v Tržiču sledil (za večino prisotnih) turno smučarski nočni vzpon na Kredarico. Zjutraj je veter odpihnil vzpon na vrh očaka slovenskih gora. S prihodom toplejših mesecev je prišel tudi čas za plezanje skalnih smeri. V steni Podraške ture nad Vipavo so neko aprilsko soboto odmevali zvoki zabijanja klinov, katerega je prekinjalo glasno in veselo vriskanje tečajcev in njihovih spremljevalcev ob premagovanju skalnih strmin.   Seveda je bilo vmes še veliko ostalih dogodkov, katerih ne bomo posebej...

read more

Člani PD Domžale ponovno državni prvaki

objavljeno ob 26. Maj 2015 v Tekmovanja | ni koment.

Člani PD Domžale ponovno državni prvaki

Ni zime za eskime, ni dežja za orientaciste! Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT), ki je 23. in 24. maja 2015 potekalo na Rakitni in Krimu, je ob 60-letnici planinskih orientacijskih tekmovanj v Sloveniji okronalo nove državne prvake. Na orientacijski preizkušnji, ki so jo pod okriljem Odbora za orientacijo Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije organizirala planinska društva Gorenjsko-dolenjske lige, se je pomerilo 76 ekip iz vse Slovenije. Po posameznih kategorijah so zmago slavili tekmovalci iz planinskih društev Krka Novo mesto (A), Nazarje (B), Borovnica (C in Č), Domžale (D), Ptuj (E), Polzela (F), Zabukovica (G1), Gornja Radgona (G2), Slivnica pri Celju (H) in Zagorje (I). V »kraljevski« kategoriji D so slavili prekaljeni orientacijski mački iz PD Domžale (Luka Skočir, Dušan Prašnikar, Jernej Južna, Miha Vidali in Blaž Češka), tudi absolutni zmagovalci letošnjega Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja, ki na SPOT-u tekmujejo že od leta 2000, letos pa so že sedmič osvojili naslov državnega prvaka. »Zaradi vremenskih razmer je bil teren precej zahteven. V soboto je med dnevno tekmo deževalo, na nočni tekmi je megla oteževala vidljivost, v nedeljo pa smo bili že malo utrujeni in dnevna tekma je bila orientacijsko najzahtevnejša. Na vseh treh progah smo naredili okrog 50 kilometrov in 2000 višinskih metrov, poleg tega pa reševali še praktične planinske in orientacijske naloge. Konkurenca je bila močna, na srečo pa nismo srečali nobenega medveda,« so povedali po razglasitvi rezultatov. Več na: http://pzs.si/novice.php?pid=10165 Manca Čujež Vir: stran PZS Še par slikc: Foto: Manca...

read more

Otvoritev plezališča Šumberk

objavljeno ob 4. Jul 2014 v Alpinistični odsek, Splošno | ni koment.

Otvoritev plezališča Šumberk

V Domžalah smo v sredo, 18. junija, otvorili plezališče v steni pod Šumberkom ob Kamniški Bistrici. Moči pri urejanju plezališča, ki je domžalskim alpinistom že v preteklosti nudil najbližji poligon za trening v skali, so združili Občina Domžale, Planinsko društvo Domžale (AO Domžale) in PGD Ihan. V projektu je sodelovalo veliko prostovoljcev, ki so očistili skalo, vanj pa vstavili 140 novih svedrovcev ter uredili 40 varnih sidrišč. Plezalno steno sta odprla župan Občine Domžale Toni Dragar in predsednik PD Domžale Janko Vodlan. Člani AO PDD so poskrbeli, da so se v plezanju lahko preizkusili tudi obiskovalci, največ navdušenja pa je bilo med mladimi. Novica in fotogalerija na Domzalec.si. Prispevek v glasilu Slamnik – številka 6. Novica na slovenskem plezalnem portalu – friko.si. Da pa je bila stena zgledno pripravljena na svečano otvoritev, so se morali člani AO PDD kar dobro potruditi, za kar jim gre seveda vsa zahvala! Tabla, ki je nameščena pri...

read more

Meteora – Kalampaka

objavljeno ob 13. Maj 2014 v Alpinistični odsek, Splošno | ni koment.

Meteora – Kalampaka

8 članov alpinističnega odseka se je za prvomajske praznike odpravilo v Grčijo. Odpravili smo se v Meteoro, področje katero je polno konglomeratnih stolpov na katerih je kar 24 samostanov. Pot nas je vodila vodila čez Hrvaško, Srbijo, Makedonijo vse do Grčije. Že prvi dan takoj, ko smo postavili “bazni tabor” smo se zapodili v bližnje stolpe, in hitro spoznali, da je tam plezarija drugačna kot pri nas. Drugačna skala zahteva drugačen način plezanja in varovanja. Toda to nas ni nič ustavilo le “psiha” je malo bolj delala kot ponavadi. Saj imaš v 35 meterskem raztežaju le dva svedra za varovanje. Plezali smo vse dni razen v ponedeljek nas je dež nagnal na ogled bližnjega večjega mesta Trikala. Za domov smo si izbrali drugo pot. Ta nas je vodila iz Grčije nazaj v Makedonijo in naprej do Ohridskega jezera v Albanijo, Črno Goro, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, še enkrat Hrvaško in po 8 dneh plezanja in vožnje smo bili spet nazaj v Sloveniji z veliko novih izkušenj. Še spisek nekaterih smeri, ki smo jih preplezali: Regenpfeiler V, 140m Ostkante VI, 125m Traumpfeiler V+, 250m Dickens ende VII-, 145m Himmelsleiter VI, 115m Spiralweg V+ A1, 110m Weg des Wassers VII, 100m Archimedes V, 185m Sudoostwand VI A0, 160m Kalambakawand V,...

read more

Chamonix

objavljeno ob 4. Apr 2014 v Alpinistični odsek, Splošno | ni koment.

Chamonix

Sedemnajst članov Alpinističnega odseka Planinskega društva Domžale se je 19. marca zvečer odpravilo v Chamonix, zibelko alpinizma pod Mont Blancom s ciljem spoznavanja tamkajšnjih gora, splezati kakšno smer ali celo smučati s katerega od mnogih vrhov. Po nočni vožnji smo se vsi zapeljali z žičnico na Aiguille du Midi na višino 3.800 metrov, od tam naprej pa smo se v več skupinah razkropili po montblanškem pogorju. Vedeli smo, da imamo na voljo dva dni lepega vremena in odličnih ledno-snežnih razmer. Tako smo v naslednjih dveh dneh preplezali greben Cosmique in ozebnik Chere, po slovitem Whymperjevem ozebniku osvojili Aiguille Verte (4.122m) in opravili vrsto turnih smukov (v Valle Blanche z Aiguille du Midi in s Helbronerja, s Col de Argentiere, z ledenika Telefre in z bivaka Vallot pod vrhom Mont Blanca). Ko je v soboto zjutraj po napovedi začelo deževat, se nas je nekaj odpravilo proti domu, ostali so pa še malo spoznavali okolico Chamonixa. V dveh dneh smo pobližje spoznali francosko stran montblanškega pogorja, pridobili dragocene izkušnje in predvsem veliko idej za prihodnje obiske teh krajev....

read more

3. Tekma SLO – HR pokala v lednem plezanju

objavljeno ob 16. Mar 2014 v Alpinistični odsek, Splošno | ni koment.

3. Tekma SLO – HR pokala v lednem plezanju

V nedeljo 16.4.2014 je na Češnjici na Gorenjskem potekala 3. tekma SLO – HR pokala v lednem plezanju. Organizirali  smo jo člani alpinističnega odseka Domžale. Ker smo imeli letošnjo zimo bolj slabe ledne razmere, smo morali tekmo izpeljati brez ledu. Zato smo na Češnjici organizirali tekmovanje v zatikanju ali “drytoolingu”. Tekme se je udeležilo 10 tekmovalcev in tekmovalk, ki so se pomerili v dveh kvalifikacijskih smereh in eni finalni smeri. Rezulati: Moški: Mesto Ime Priimek Klub 1. Janez Svoljšak AO Kranj 2. Damir Belhić RAK 3. Mario Musulin Vertikal 4. Marko Petrunić ⁄ 5. Krunoslav Tomorad AOV 6. Juraj Govorčin Durango 7. Tine Andrejašič AO Ajdovščina Ženske: Mesto Ime Priimek Klub 1. Nastja Davidova AO Ljubljana Matica 2. Lucija Brkan AOV 3. Marija Subotić /      ...

read more

Orientacijsko tekmovanje

objavljeno ob 4. Mar 2014 v Mladinski odsek, Splošno, Tekmovanja | ni koment.

Orientacijsko tekmovanje

Mladinski odsek vabi na: PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE V GORENJSKO-DOLENJSKI LIGI, ki bo v SOBOTO, 15. MARCA 2014 Zbor tekmovalcev je ob 8.30 pri koči Turističnega društva Gradišče (glej zemljevid). Predviden zaključek tekmovanja bo ob 14.30. Tekmovanje bo potekalo v kategorijah: A – učenci do vključno 6. razreda osnovne šole B – učenci od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole. C – srednješolci (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta) Č – mladina (od 19. leta do vključno 26. leta) D – člani (nad 27 let) E – starejši (člani nad 40 let) F – družine (najmanj eden od staršev in otroci osnovnošolci) G – odprta (manj zahtevna, primerljiva s kategorijo B) H – odprta (zahtevna, primerljiva s kategorijama Č in D) I – odprta (srednje zahtevna, primerljiva s kategorijo C) Vsi tekmovalci morajo imeti s sabo planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2014, ustrezno obutev in pisala. Ekipe kategorij C, Č, D in H morajo imeti s seboj orodje za tehnično risanje na karti – vrisovanje KT), prvo pomoč, brisačo in kompas. Tekmovanje poteka v ekipni konkurenci in ekipa ima lahko od tri do pet članov ne glede na spol. VSI UDELEŽENCI TEKMUJEJO NA LASTNO ODGOVORNOST. Tekmovanje bo organizirano po novem Pravilniku za planinska in orientacijska tekmovanja objavljenem na: http://mk.pzs.si/novice.php?pid=7395 Ekipe bodo tekmovale po karti DTK 25 Moravče. Na cilju bo na voljo brezplačen čaj. Štartnina znaša 10 evrov na ekipo za vse kategorije. Prijave ekip po kategorijah so možne do četrtka, 13. 3. 2014, na e-naslov: dusan.prasnikar@gmail.com ali GSM: 031-694-134, kjer dobite tudi dodatne informacije. Vodja tekmovanja: Dušan Prašnikar, vodnik PZS Zbirno mesto je ob koči Turističnega društva Gradišče, tik pod cerkvijo na Gradišču. Naselje se nahaja v bližine Lukovice, ki leži ob regionalni cesti in avtocesti...

read more

Rezultati – Memorial Janeza Jegliča – Johana

objavljeno ob 5. Okt 2013 v Alpinistični odsek, Memorial JJJ | ni koment.

Rezultati – Memorial Janeza Jegliča – Johana

V soboto 5.10 je v Veliki Osapski steni potekal že 16. Memorial Janeza Jegliča – Johana. Kljub temu, da nam je vmes nekoliko ponagajalo vreme, smo memorial speljali brezhibno do konca. Udeležilo se ga je 17 športnih plezalcev in plezalk, ki so se pomerili v hitrostnem plezanju. Moški so se borili v previsih smeri Goba, ženske pa v nekoliko krajši kombinaciji smeri Try (just a little bit harder) in Tržaške. Pri moških je najboljši čas dosegel Domen Škofic, pri ženskah pa je prvo mesto zasedla Martina Čufar. Po končanem tekmovanju je podelitev nagrad in pokalov potekala pri Silvu Karu, po podelitvi pa je sledilo še sproščeno druženje do zgodnjega večera. Rezultati Moški Čas Višina 1. Domen Škofic 10:04 Vrh 2. Luka Zazvonil 10:19 Vrh 3. Matej Sova 10:36 Vrh 4. Gregor Vezovnik 11:28 Vrh 5. Jure Bečan 11:47 Vrh 6. Gašper Pintar 12:59 Vrh 7. Matic Obid 16:35 Vrh 8. Miha Škof 20:00 83m 9. Luka Biščak 20:00 80m 10. Jernej Kruder 13:02 76m 11. Anže Štremfelj 11:05 73m 12. Franci Jensterle 20:00 70m 13. Mitja Bizjak 20:00 55m   Ženske Čas Višina 1. Martina Čufar 07:35 Vrh 2. Katarina Kejžar 13:05 Vrh 3. Nastja Davidova 18:25 Vrh 4. Ajda Remškar 20:00...

read more

16. Memorial Janeza Jegliča – Johana

objavljeno ob 1. Okt 2013 v Alpinistični odsek, Memorial JJJ | ni koment.

16. Memorial Janeza Jegliča – Johana

Planinsko društvo Domžale bo organiziralo 16. memorial Janeza Jegliča – Johana. Memorial bo potekal v soboto, 5. oktobra v veliki Osapski steni. Udeležili se ga bodo športni plezalci in plezalke iz Slovenije, ki se bodo pomerili v hitrostni plezalni preizkušnji. Za tekmovalce bosta pripravljeni dve smeri. Dekleta bodo plezala kombinacijo smeri Try (just a little bit harder) in Tržaške. Fantje pa bodo plezali smer Goba. Podelitev pokalov in nagrad najboljšim bo v Ospu, nadaljevalo pa se bo z družabnim...

read more